Arbetssättet i Trivs

Medarbetarna i Trivs AB arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det betyder att vi tänker på allt som bidrar till hälsa och ger en känsla av sammanhang och mening (KASAM). Vi bidrar till känslan av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i kundens liv. Kunden har inflytande och delaktighet i sitt eget liv och i vår verksamhet. Vi använder evidensbaserad praktik. Det betyder för tillfället bästa kunskapen om åtgärder till den enskilda, baserad på det vi känner till om aktuell vetenskaplig/professionell expertis med tanke på kundens dagsaktuella situation och önskemål. Vi omvärlds bevakar dagligen för att hålla oss uppdaterade.