Personalens arbetsmiljö, inflytande och delaktighet

God arbetsmiljö Vår personalpolitiska vision följer vår verksamhetsidé/vision ”Må bra med oss”. Vi vill att alla anställda i företaget skall må bra. Ledningen har ansvaret för att lagar och regler följs och att arbetsmiljöarbetet fungerar i vardagen. Delaktighet Vi utövar ett gott chefskap och ledarskap. Vi vill att medarbetarna skall känna sig trygga och ha arbetsglädje. Medarbetarnas delaktighet i företaget är naturlig och tillhör vardagen. På det sättet ser alla sin roll och sitt ansvar i gott medarbetarskap och företagets kvalitet. Vi är varandras arbetsmiljö. Vi identifierar brister i verksamheten tillsammans, både arbetsmiljörelaterade och  kundrelaterade och använder oss av lärande organisation. ”Må bra gruppen” arbetar med utveckling och förbättring. Gruppen består av medarbetare och ledningen. Gruppen går  igenom nya idéer och förslag till förbättringar, analyserar resultat från kvalitetsundersökningar och kommer med förbättringsförslag. Förslagen presenteras till kollegor och vid behov till kunderna för beslut.
  • Vi är professionella.
  • Vi gillar mångfald. I alla dess former.
  • Vi är jämställda.
  • Vi är aktiva och glada.
  • Vi mår bra med varandra.