Trivs kvalitetsarbete

Vi har ett ansvar att ge dig som kund service och omvårdnad med god kvalitet. Våra värden och etiska värderingar konkretiseras i vår vision / “Må bra med oss”. Att må bra är viktigt och eftersträvansvärt. Våra grundvärden är trygghet, respekt, individanpassad omvårdnad och service, välbefinnande samt service av god kvalité.

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete som personalen arbetar efter innehåller alla våra rutiner, handlingsplaner och processer samt anger formerna för vår kvalitetssäkring och uppföljning. Vi arbetar förebyggande och har rutiner för att utreda och förhindra fel och brister, rutiner för att utreda avvikelser och rutiner för att ta emot synpunkter och klagomål. Vi arbetar med kontinuerliga förbättringar. Vi försöker motsvara de förväntningar som du som kund har på vår service. Till vårt stöd, vad vi menar med kvalitet på Trivs AB, har vi vår värdegrund och våra grundvärden. Det är viktigt att vi vet vad kvalitet är för dig. Våra tjänster skall svara mot de befintliga målen (lagar, förordningar och föreskrifter).  Du skall känna dig trygg med att vi gör det som du har rätt till. 1. Vi har processer och rutiner för att säkra kvalitén
2. Vi gör riskanalyser för att säkra kvalitén
3. Vi gör egenkontroller för att försäkra kvalitén
4. Klagomål, synpunkter, fel och brister och eventuella missförhållanden utreds, åtgärdas och används för att säkra kvalitén