Vad är personlig assistans och vem kan få det

Den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov kan ansöka om personlig assistans. Det innebär att man är i behov  av hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, kommunikation, måltider eller annan hjälp. Målet med hjälpen skall vara att man får möjlighet att leva som andra. Assistansen skall vara personligt utformat och insatsen ska ges av ett begränsat antal personer som är väl insatta i de personliga förhållandena.
Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan ha rätt till assistansersättning. Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen, men kommunen svarar ekonomiskt för 20 timmar per vecka. Den som har fått beviljat personlig assistans får själv avgöra hur insatsen ska utföras. De styrande lagarna är:
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Assistansersättning  51 kap. socialförsäkringsbalken.
”Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.”
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, §6 Trivs AB:s verksamhet grundar sig på verksamhetsidén ”Må bra med oss”. Vi erbjuder stöd och service  enligt våra grundvärden trygghet, respekt, individuellt anpassad, välbefinnande och service av god kvalité. Vi har kontinuerlig dialog med både våra kunder och våra anställda för att säkerställa kvalitén och för att utveckla oss själva och vår verksamhet, så att vi alla kan känna glädje, trygghet och att vi mår bra.